Largo Investment realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2022-2024.” Celem projektujest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzenia produktów – branża – spożywcza na rynek CHINY, SINGAPUR, SENEGAL, skutkujące opracowaniem strategii ekspansji, a następnie jej realizacja w ramach etapu zagranicznego.

W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez Largo Investment na rynku docelowym. Całkowita wartość projektu: 540 000,00 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 540 000,00 PLN